Wysyłamy za granicę

 

Przesyłka kurierska za 5 zł

na terenie Polski

Darmowa wysyłka od 200 zł

na terenie Polski

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Lady Stump prowadzony jest przez Lady Stump Małgorzata Kołaczyńska-Strzelecka wpisaną na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki nr REGON 362277451, nr NIP 7991936567.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – klient sklepu, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym  bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych.
 2. Przedsiębiorca – Lady Stump  Małgorzata Kołaczyńska-Strzelecka wpisaną na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki nr REGON 362277451, nr NIP 7991936567.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.ladystump.com.
 4. Zakup - transakcja inicjowana przez Konsumenta poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
 5. Produkt na indywidualne zamówienie - produkt tworzony na specjalne zamówienie Konsumenta, którego zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie. Zamówiony w ten sposób produkt nie podlega wymianie czy zwrotowi.

 

§3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Lady Stump ul. Powstańców Warszawy 5/20 , 65-807 Zielona Góra email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

  1. Ceny podane w Sklepie są podane w zależności od wyboru przez Kupującego waluty sklepu (polski złoty, euro, dolar amerykański), domyślnie w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

W przypadku cen podanych w euro oraz dolara amerykańskiego, cena produktu oraz dodatkowych kosztów zakupu przeliczana jest zgodnie z Google Currency podanym na dzień dokonywania zamówienia.

 1. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu, będącej podsumowaniem zamówienia.

 

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest dodanie produktu do koszyka, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi adresowymi oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Przedsiębiorca skontaktuje się z Konsumentem. Jeśli kontakt z Konsumentem nie będzie możliwy, Przedsiębiorca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. Kliknięcie przycisku o treści „Potwierdzenie zamówienia” jest tożsame z obowiązkiem zapłaty za dokonane zamówienie. Konsument powinien dokonać zapłaty na rzecz Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni od momentu zakupu. W przypadku braku zapłaty za dokonane zamówienie, Przedsiębiorca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Konsument dokonuje płatności przelewem zgodnie z podanymi danymi:
  Małgorzata Kołaczyńska-Strzelecka
  ul. Powstańców Warszawy 5/20, 65-807 Zielona Góra
  Numer konta:
  Millenium Bank
  62 1160 2202 0000 0002 8551 7345
  IBAN: PL62116022020000000285517345
  SWIFT-BIC: BIGBPLPW
 5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 6. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 7. Dostawa towaru uwzględnia wszystkie kraje, do których usługi pocztowe oraz kurierskie świadczy Poczta Polska S.A. oraz Delta City Dorota i Michał Błaszczyk S.C.
 8. Koszt wysyłki poza granice Polski ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju, którego dotyczy wysyłka oraz wagi produktu. Ceny są zgodne z cennikiem w/w dostawców.

 

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie produkty i ich wizerunki oraz zdjęcia dostępne w sklepie ladystump.com objęte są prawami autorskimi na podstawie
 2. Wszystkie zdjęcia w sklepie ladystump.com zostały zrobione osobiście i przedstawiają sprzedawany przedmiot.
 3. Wszystkie sprzedawane rzeczy mają charakter unikatowy i robione są ręcznie na zamówienie.
 4. Prawa autorskie do produktów, ich wizerunków, zdjęć i opisów dostępnych w sklepie są własnością Małgorzaty Kołaczyńskiej-Strzeleckiej.  Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.

 

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego;
  Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§10 DANE OSOBOWE

 1. Konsument dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Przedsiębiorca prowadzi zbiór danych klientów Sklepu, które wykorzystywane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Konsument ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Konsumenta.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep ladystump.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Konsumenta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Konsument może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Konsumenta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Konsumenta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Konsumenta.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres podany w danych Przedsiębiorcy lub wysłać emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dane Przedsiębiorcy: Lady Stump Małgorzata Kołaczyńska-Strzelecka, z siedzibą: ul. Powstańców Warszawy 5/20, 65-807 Zielona Góra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, nr REGON, nr NIP 7991936567, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
 • Data odbioru
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

* niepotrzebne skreślić